About

แต่เดิมทีเดียวบล็อกนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้นำเสนอ Senior Project ที่ใช้ทำ Music Sequencer แต่ภายหลังจากที่สร้างบล็อกแล้วเพิ่งรู้ว่า WordPress ไม่อนุญาตให้ใส่ Flash ลงไปในบล็อกเนื่องจากเหตุผลทางด้าน Security (ผู้ร้ายสามารถใช้การใส่ Flash เป็นช่องโหว่ในการทำลายระบบได้) จึงไม่สามารถใช้เป็นบล็อกนำเสนอได้ แต่ทว่า WordPress ก็ไม่อนุญาตให้ลบบล็อกเพื่อคืน url ได้เช่นกัน ผมจึงเก็บ url นี้มาตลอด จนกระทั่งผมคิดว่าน่าจะนำมันมารวบรวมเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s