Tag Archives: knowledge discovery

Knowledge Discovery in Astronomy

สคริปต์ที่ใช้ในการประชุม MIND Lab วันที่  30 มิถุนายน 2554 เกริ่นนำ เรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้มีชื่อว่า “Knowledge Discovery in Astronomy” หรือ “การค้นความรู้ในวิชาดาราศาสตร์”  เราลองไปดูว่าในสาขาวิชาอื่น ซึ่งในที่นี้คือดาราศาสตร์ เขาจะมีเทคนิคการค้นความรู้อย่างไรบ้าง เหตุใดการค้นความรู้ทางดาราศาสตร์จึงเป็นเรื่องสำคัญและน่าสนใจ ลักษณะเฉพาะของข้อมูลทางดาราศาสตร์มีอะไรบ้าง ในยุคคอมพิวเตอร์อย่างนี้ เขาประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นความรู้ทางดาราศาสตร์อย่างไร และส่วนหนึ่งจะพูดถึงแนวโน้มหรือ Trend ของงานวิจัยการค้นความรู้ในวงการคอมพิวเตอร์ในอีกสัก 10-20 ปี อนึ่งเมื่อเราพูดถึง Trend แล้วมันแค่ “อาจจะเป็นไปได้” กล่าวคือมีความน่าจะเป็นที่จะเป็นไปได้เท่านั้น ไม่ใช่เป็นไปแน่ๆ ซะทีเดียว และสุดท้ายก็จะพูดถึงความพร้อมของไทยในงานวิจัยการค้นความรู้ทางดาราศาสตร์ด้วย Advertisements

Posted in บทความ | Tagged , | Leave a comment