Tag Archives: Zotero

ซอฟต์แวร์จัดการการอ้างอิง

การอ้างอิง (Reference) จัดว่าเป็นภาระหนักอันหนึ่งในงานเขียนเชิงวิชาการ เพราะนักวิจัยต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลจำนวนมาก ต้องเรียงลำดับการอ้างอิงให้ถูกต้อง และรูปแบบบรรณานุกรม (Citation styles) ก็ยังมีความหลากหลาย จึงมีการออกแบบซอฟต์แวร์จัดการการอ้างอิง (Reference Management Software) โดยเฉพาะ ซอฟต์แวร์จัดการการอ้างอิงมักแยกการจัดเก็บ ออกจากการแสดงผลบรรณานุกรม ทำให้เกิดความยืดหยุ่น เพราะเก็บแหล่งข้อมูลในมาตรฐานกลาง และสามารถปรับให้แสดงผลบรรณานุกรมต่างๆ ได้ในภายหลัง ซอฟต์แวร์จัดการการอ้างอิงที่แนะนำในที่นี้คือ Zotero ระบบของ Zotero สร้างส่วนเสริม (Add-ons) สำหรับซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเขียนเชิงวิชาการ เช่น เว็บบราวเซอร์ หรือ Microsoft Word ตัว Zotero ช่วยจัดเก็บและอ้างอิงบรรณานุกรมในรูปแบบต่างๆ อย่างง่ายดาย Advertisements

Posted in เทคนิควิธีการ | Tagged , , , | Leave a comment